ഗ്ലൈസിൻ പ്രൊപിയോണൈൽ-എൽ-കാർനിറ്റൈൻ (ജിപിഎൽസി): ബോഡി ബിൽഡിംഗിനുള്ള മികച്ച അനുബന്ധം