എലഫിബ്രാനർ (ജി.എഫ്.ടി 505) പൊടി - നാഷ് ചികിത്സാ പഠനത്തിനുള്ള പുതിയ മരുന്ന്