ഉൽപ്പന്ന കാറ്റലോഗ്

ഉൽപ്പന്ന-കാറ്റലോഗ്

MK-677 (159752-10-0)≥98%

YK11 പൊടി (431579-34-9) ≥98%

പാൽമിറ്റോയ്ലെത്തനോളമൈഡ് (പി‌എ‌എ) പൊടി (544-31-0) ≥98%

പിരാസെറ്റം പൊടി (7491-74-9) ≥98%

ലെസിതിൻ പൊടി (8002-43-5) ≥98%

Dehydroepiandrosterone (DHEA) പൊടി (53-43-0) ≥98%

പിറിഡോക്സൽ എച്ച്സി‌എൽ പൊടി (65-22-5) ≥98%

കോമ്പൗണ്ട് 7 പി പൊടി (1890208-58-8) ≥98%

ഗാലന്റാമൈൻ പൊടി (69353-21-5) ≥98%

നെഫിരാസെറ്റം പൊടി (77191-36-7) ≥98%

നിക്കോട്ടിനാമൈഡ് റിബോസൈഡ് ക്ലോറൈഡ് പൊടി (23111-00-4) ≥98%

എൻ-അസറ്റൈൽ-എൽ-സിസ്റ്റൈൻ എഥൈൽ ഈസ്റ്റർ പൊടി (59587-09-6) ≥98%

അനിരാസെറ്റം (72432-10-1) ≥98%

കൊളുരസെറ്റം (135463-81-9) ≥98%

സെൻട്രോഫെനോക്സിൻ (3685-84-5) ≥98%

ബീറ്റ കാർബോലിൻ (244-63-3) ≥98%

ലോർകാസെറിൻ എച്ച്.സി.എൽ (846589-98-8) ≥98%

ഗ്ലൈസിൻ പ്രൊപിയോണൈൽ-എൽ-കാർനിറ്റൈൻ (423152-20-9) ≥98%

NSi-189 (1270138-40-3)≥98%

Noopept (157115-85-0) ≥98%

എൻ-മെഥൈൽ-ഡി-അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ് (എൻ‌എം‌ഡി‌എ) (6384-92-5) ≥98%

പിനോലിൻ (20315-68-8) ≥98%

Sunifiram (DM235) (314728-85-3)≥98%

ലോർകാസെറിൻ (616202-92-7) ≥98%

PRL-8-53 (51352-87-5)≥98%

എൽ-തിനൈൻ (3081-61-6) ≥98%

9-Me-BC/9-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole (2521-07-5)≥98%

ഓക്സിരാസെറ്റം (62613-82-5) ≥98%

IDRA-21 (22503-72-6)≥98%

ഗാലന്റാമൈൻ ഹൈഡ്രോബ്രോമിഡ് (1953-04-4) ≥98%

ഫാസോറസെറ്റം (110958-19-5) ≥98%

ഇമോക്സിപൈൻ (2364-75-2) ≥98%

Dihexa (PNB-0408) (1401708-83-5)≥98%

Unifiram (DM232) (272786-64-8)≥98%

സിറ്റികോളിൻ സോഡിയം (സിഡിപി കോളിൻ സോഡിയം) (33818-15-4) ≥98%

സെറ്റിലിസ്റ്റാറ്റ് (282526-98-1) ≥98%

ഫോസ്ഫാറ്റിഡൈൽസെറിൻ (51446-62-9) ≥98%

ഫെനെത്തൈൽ കഫീറ്റ് (104594-70-9) ≥98%

Hydrafinil (9-Fluorenol) (1689-64-1)≥98%

ടിയാനെപ്റ്റിൻ സോഡിയം ഉപ്പ് (30123-17-2) ≥98%

പ്രമിരാസെറ്റം (68497-62-1) ≥98%

ഫെനിബട്ട് (1078-21-3) ≥98%

ആൽഫ ജിപിസി (28319-77-9) ≥98%

മഗ്നീഷ്യം എൽ-ത്രിയോണേറ്റ് (778571-57-6) ≥98%

Pterostilbene പൊടി (537-42-8) ≥98%

സോഡിയം 3-ഹൈഡ്രോക്സിബുട്ടാനോയേറ്റ് പൊടി (150-83-4) ≥98%

മഗ്നീഷ്യം ട aura റേറ്റ് പൊടി (334824-43-0) ≥98%

നൂഗ്ലൂടൈൽ പൊടി (112193-35-8) ≥98%

കോളിൻ ബിറ്റാർ‌ട്രേറ്റ് പൊടി (87-67-2) ≥98%

ടിയാനെപ്റ്റൈൻ ഹെമിസൾഫേറ്റ് മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് (ടിഎച്ച്എം) പൊടി (1224690-84-9) ≥98%

(S)-1-(2-phenylacetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid (2752-38-7) ≥98%

5 എ-ഹൈഡ്രോക്സി ലക്സോജെനിൻ പൊടി (56786-63-1) ≥98%

6-പാരഡോൾ പൊടി (27113-22-0) ≥98%

ആംഫോണലിക് ആസിഡ് പൊടി (15180-02-6) ≥98%

ഗ്ലൂട്ടത്തയോൺ പൊടി (70-18-8) ≥98%

ഹൈലുറോണിക് ആസിഡ് പൊടി (9004-61-9) ≥98%

L-5-Methyltetrahydrofolate കാൽസ്യം പൊടി (151533-22-1) ≥98%

NSI-189 ഫോസ്ഫേറ്റ് പൊടി (1270138-41-4) ≥98%

ഒലിവെറ്റോൾ (3,5-ഹൈഡ്രോക്സിപെന്റൈൽബെൻസീൻ) പൊടി (500-66-3) ≥98%

ഫെനൈൽപിറാസെറ്റം ഹൈഡ്രാസൈഡ് പൊടി (77472-71-0) ≥98%

ടിയാനെപ്റ്റിൻ പൊടി (66981-73-5) ≥98%